Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
do najbliższego progu rabatowego (5 %) pozostało: 500,00 zł


Twój koszyk jest pusty
Zarejestruj się Przypomnij hasło


mapa strony
biuro@spaw.radom.pl  |  tel/fax: 48 362 60 11  | 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.spaw.sklep.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.spaw.sklep.pl - zwanego dalej Sklepem.

Sklep zajmuje się sprzedażą materiałów i urządzeń spawalniczych, materiałów ściernych, artykułów BHP, urządzeń pneumatycznych, węży przemysłowych, artykułów przemysłowych.

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.spaw.sklep.pl jest PUH SPAW Anna i Marcin Szpak S.C. 26-600 Radom, ul. Mokra 2

NIP: 796-27-28-671 REGON: 140561951

e-mail: biuro@spaw.radom.pl

tel. 483626011.

Inne sposoby kontaktu mogą być określone w dziale kontakt Sklepu.

Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z administratorem sklepu, kontakt ten można go uzyskać za pośrednictwem poczty oraz adresu email wskazanych w ust. 3, a także przy pomocy zamieszczonego na odpowiedniej podstronie sklepu formularza kontaktowego.

Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:

Pouczenie dla konsumentów;

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

Polityka Prywatności.

§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel serwisu wskazany w §1 ust. 3.

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Użytkownik – klient, który założył za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu profil, o którym mowa w ust. 4.

Profil/konto użytkownika – utworzone poprzez rejestrację indywidualny profil/konto użytkownika, z którym powiązane są adres e-mail i hasło – dane dostępowe. Funkcjonalność w chwili obecnej w trakcie wdrażania.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów lub prowadzeniem Sklepu.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – witryny Sklepu.

Strony umowy – Usługodawca i Klient.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożone na podstawie zawartych na formularzu rejestracji informacji.

Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego lub założenia w nim Profilu użytkownika – jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona - jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia/zakładania Profilu.

Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu.

Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.

Miejscem zawarcia umowy jest wskazane w §1 ust. 3 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez kupującego adres dostarczenia towaru.

§4 Konsumenci

Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne.

Konsumenci zawierający za pośrednictwem Sklepu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe. 

Opisane w §8 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie.

§5 Składanie zamówienia

Wszystkie kwoty podane w ramach sklepu (z braku odmiennego zastrzeżenia przy ich podaniu) są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu dostępną pod adresem www.spaw.sklep.pl, a także drogą telefoniczną i mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu, w dziele „Kontakt”, jako godziny pracy.

Zamówienie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „do koszyka” znajdującego się na stronie każdego przedmiotu. Następnie w Panelu koszyk, Kupujący ma możliwość określenia liczby zamawianych produktów. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wartości zamówienia, z wyłączeniem kosztów transportu. W Panelu koszyk, Kupujący może również wprowadzić otrzymany wcześniej kod rabatowy. Po weryfikacji poprawności w/w informacji Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, po czym zostanie przeniesiony do formularza zamówienia.

W ramach formularza zamówienia, Kupujący określi sposób dostawy kupowanych towarów. Zostanie również poinformowany o koszcie wysyłki właściwej dla wybranego przez siebie sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia promocji – w formie darmowej wysyłki – uzależnionej wartością zamówienia określoną w trakcie jego składania.

W celu finalizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu wraz z kodem pocztowym. W/w dane zostaną wykorzystane w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a także do jego realizacji. Konsument chcący otrzymać fakturę VAT, może wyrazić taką wolę w polu UWAGI. Tam też powinien wskazać swój nr PESEL.   

Kupujący przedsiębiorcy, w celu otrzymania faktury VAT, muszą dodatkowo podać Firmę pod jaką prowadzą działalność gospodarczą oraz NIP. Ewentualne życzenia co do faktury, należy zawrzeć w polu UWAGI.  

W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie faktury VAT, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).

W przypadku zamówień składanych drogą mailową, Kupujący zobowiązany jest podać dane wskazane w ust. 5-7. Potwierdzenie złożenia zamówienia – wraz z w/w danymi oraz kosztem zamówienia i sposobem płatności, zostanie przesłane Kupującemu na podany adres e-mail.

Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności za towar na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Konsument może przesłać Sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu, co jest w jego wypadku równoznaczne z wpływem zapłaty za Zamówienie na konto.

§6 Dostawy, koszty i termin wysyłki

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru wraz z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Sklepu albo drogą mailową, a w wypadku zamówienia telefonicznego na adres podany przy jego składaniu – potwierdzony w przesłanej Kupującemu wiadomości email.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich – DPD, ORLEN PACZKA, INPOST oraz POCZTA POLSKA. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy, ale wyłącznie przez Kupującego lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem. Pisemne upoważnienie musi zawierać dane Kupującego oraz numer zamówienia przesłany wraz z wiadomością email – potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została dostarczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze – z zastrzeżeniem §5 ust. 12.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link „koszt dostawy”, dostępnym w stopce witryny Sklepu.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

§7 Płatności

Płatność za zamówiony towar, według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić:

za pobraniem tj. przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej,

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay, (regulamin dostępny pod adresem:

http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/),

za pośrednictwem systemu płatności PayU – przy użyciu karty kredytowej i karty online, (regulamin dostępny pod adresem:

www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf ),

przelewem na konto bankowe sklepu,

gotówką, przy odbiorze towaru z siedziby Sprzedawcy.

W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

§8 Procedura reklamacji

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych produktów. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawiera załączona do towaru karta gwarancyjna. 

Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.

W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy w sposób ustalony ze Sprzedawcą odesłać na jego koszt, na adres jego siedziby. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega modyfikację powoływanych przepisów w ten sposób, że uprawnienia odnośnie rękojmi za wady towarów używanych wygasają z upływem roku – od daty jego wydania. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej.

Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§9 Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka internetowa:

Mozilla Firefox w wersji 15 lub wyższej; Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej;

Google Chrome w wersji 26.0.1410.64 lub wyższej;

adres poczty email;

klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa;

program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym

systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.) .

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.

Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności – zał. nr 3. 

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Użytkownik będący konsumentem, w razie sporu co do wykonywania postanowień niniejszego regulaminu, może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Lokalny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat: http://www.wiih.org.pl/.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spor będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku i uwzględnia wymogi . ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Informacja o ochronie danych osobowych zgodna z art. 13 RODO.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku i firma PUH SPAW ANNA i MARCIN SZPAK SC wypełnia obowiązek informacyjny oświadczając, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w dalszej części: RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SPAW Anna i Marcin Szpak S.C. 26-600 Radom ul. Mokra 2 zwana dalej Administratorem.

Administrator:

 • zbiera dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, przetwarzając je również w sposób zgodny z prawem.
 • nie przetwarza informacji dotyczących Państwa światopoglądu, wyznania, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, czy danych dotyczących dzieci.
 • nie przekazuje Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym, a w szczególności nie sprzedaje Państwa danych osobowych.
 • podejmuje wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu marketingu produktów lub usług Administratora, w tym ofert spersonalizowanych
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja   prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 4. umożliwienia płatności drogą elektroniczną
 5. potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)
 6. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której  dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu na stronie www lub przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy)
 7. obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań
 8. organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
 9. prowadzenia analiz sprzedaży produktów, analiz funkcjonalności, analiz statystycznych, poprawy działania strony internetowej firmy PUH SPAW A. M. Szpak S.C.
 10. przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności
 11. dokonania weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej – np. Krajowego Rejestru Długów BIG SA,
 12. przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach w Regulaminie strony www.spaw.radom.pl, o zmianie adresu lub siedziby firmy,
 13. analiz Państwa preferencji zakupowych( administrator może: dostosować ofertę produktów lub informacje na stronie www.spaw.radom.pl i jej podstronach do indywidualnych Państwa potrzeb, czyli dokonywać tzw. personalizacji oferty. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane, również poprzez profilowanie, dotyczące: a) historii Państwa zakupów , b) wyszukiwanych haseł oraz c) aktywności i dokonywanych zakupów na stronie www.spaw.radom.pl . Zbieramy również dane o połączeniu, jego unikalnym identyfikatorze i urządzeniu z jakiego się Państwo łączą z naszą stroną. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.)
 14. marketingu bezpośredniego produktów będących w ofercie firmy PUH SPAW A.M. Szpak SC który może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon)
 15. zapisywania danych w plikach cookies przeglądarek na podstawie Państwa zgody np. udzielonej na stronie www.spaw.radom.pl

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy to robić z wyłączeniem punktu 3 powyżej, gdyż ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wskazana w tym punkcie jest prawem nadrzędnym Administratora i nie podlega prawu do wniesienia sprzeciwu. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:

 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego
 • analizy gospodarcze, statystki – 20 lat
 • dla celu nr 3 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
 • zawarcia lub wykonania umowy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: obsługi po sprzedażowej (np. obsługi reklamacji).

Skąd posiadamy Państwa dane:

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z transakcjami i informacjami przekazywanymi na stronie www.spaw.radom.pl , transakcjami zawieranymi w siedzibie firmy oraz zamówieniami złożonymi zdalnie poprzez różne media na przykład poprzez e-mail, faks lub telefon. Zawierają one w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, ewentualnie inne podane przez Państwa dane.

W przypadku firm Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych .

Dane zbierane automatycznie: Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny, Państwa aktywność na stronie – przeglądane podstrony, historia dokonywanych zakupów, wyszukiwane hasła itp.

Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem:

 1. Podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Podmiotów kontrolnych i nadzorczych
 3. Firm kurierskich, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 4. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, partnerom firmy PUH SPAW S.C., są to - firmy pośredniczące w płatnościach (Przelewy24), firmy windykacyjne, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych).

W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać je jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej. Mogą być również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmom spedycyjnym, jeśli dostawa następuje poza Europejski Obszar Gospodarczy. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług realizowanych przez Administratora na podstawie praw lub uzyskanych zgód.

Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy tj. adresu e-mail (sklep spaw.radom.pl), danych do wysyłki, ewentualnie nazwy firmy, numeru NIP. Istnieje możliwość zakupu na stronie www.spaw.radom.pl bez konieczności rejestracji oraz zakupu bezpośrednio w firmie bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, jeśli zakup dotyczy osoby prywatnej i jest dokumentowany przez paragon fiskalny.

W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:

drogą elektroniczną na adres: marketing@spaw.radom.pl

drogą listową na adres: Inspektor Ochrony Danych

PUH SPAW A. i M. Szpak SC

26-600 Radom ul. Mokra 2, Polska

biuro@spaw.radom.pl
tel/fax: 48 362 60 11
tel: 48 340 02 75
Informacje
Pomoc
Moje konto
Wszelkie prawa zastrzeżone dla P.U.H. SPAW. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com